srijeda, 3. studenoga 2021.

Klimatski dijagram - vježba 

Vrijeme - 6.r


 

Priprema za 1.pisanu provjeru znanja - 6.r


 

Politička slika Europe - 7.r

 
Priprema za 1.pisanu provjeru znanja - 7.r

 

Obale i mora Europe - 7.r


 

Klimatska obilježja Europe - 7.r


 

Geološka starost i reljef Europe - 7.r


 

Ujedinjavanje Europe - 7.r


 

Suvremena Europa i svijet - 7.r


 

četvrtak, 4. ožujka 2021.

Nacionalni ispit iz geografije u šk.god. 2019./2020. - Izvještaj za škole

IZVJEŠĆE ZA ŠKOLU


Ime škole: OSNOVNA ŠKOLA ˝KANTRIDA˝
Šifra škole: 08-071-011

Zagreb, ožujak 2021.


Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. proveo je nacionalni ispit iz Geografije u osmim razredima osnovnih škola. Cilj je provedbe nacionalnih ispita utvrditi razine postignuća učenika na nacionalnoj razini u ključnim dijelovima obrazovnih ciklusa. Nacionalnim ispitom iz Geografije ispitivala se geografska pismenost odnosno geografska znanja i geografske vještine koje su učenici osmih razreda stekli tijekom dosadašnjega osnovnoškolskog obrazovanja. Ispit je bio sastavljen prema Nastavnome planu i programu za osnovnu školu (2006) i Kurikulumu nastavnoga predmeta Geografija za osnovne škole i gimnazije (Narodne novine, broj 7/19.).

Glavno ispitivanje provedeno je 24. siječnja 2020. godine u 141 osnovnoj školi Republike Hrvatske na uzorku od 5509 učenika od čega su tri učenika pisala ispit na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine, 28 učenika pisalo je ispit na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine, a 256 učenika pisalo je ispit s prilagodbom ispitne tehnologije (od kojih je jedan učenik pisao ispit na Brailleovu pismu).

U ovome izvještaju prikazani su rezultati učenika vaše škole u odnosu na nacionalni prosjek (prosjek rezultata učenika svih škola koje su sudjelovale u glavnome ispitivanju), rezultati postignuća učenika vaše škole na skali geografske pismenosti odnosno na skali geografskih znanja i vještina i rezultati prema konceptima koji se uče i poučavaju u nastavi Geografije.


Rezultati učenika škole u odnosu na rezultate na nacionalnoj razini

Analiza rezultata nacionalnih ispita provedena je na uzorku od 5421 učenika. Prosječna riješenost ispita iznosi 42,1 %, najniža prosječna riješenost ispita 0 %, a najviša prosječna riješenost ispita 100 %.

U tablici 1. prikazani su deskriptivni podatci rezultata učenika vaše škole u odnosu na rezultate svih učenika koji su sudjelovali u ispitivanju. Na slici 1. prikazana je distribucija rezultata učenika vaše škole, a na slici 2. distribucija rezultata svih učenika Republike Hrvatske koji su sudjelovali u ispitivanju.


Tablica 1. Deskriptivni podatci rezultata učenika vaše škole u odnosu na rezultate svih učenika u RH

Opis Vaša škola Republika Hrvatska
Broj učenika 43 5421
Prosječna riješenost 46.3 % 42.1 %
Minimalan postotak riješenosti 13.9 % 0 %
Maksimalan postotak riješenosti 83.3 % 100 %


Rezultati provedenog nacionalnog ispita iz Geografije obrađeni su za 43 učenika vaše škole. Prosječan postignuti rezultat iznosi 46.3 % (tablica 1.). Najniža riješenost ispita učenika vaše škole iznosi 13.9 %, a najviša 83.3 %.


Slika 1. Distribucija rezultata učenika vaše škole


Slika 2. Distribucija rezultata svih učenika Republike HrvatskeRazine postignuća učenika na skali geografske pismenosti

Skala geografske pismenosti odnosno skala geografskih znanja i vještina iskazana je na četirima razinama postignuća, pri čemu 1. razina predstavlja najnižu, a 4. razina najvišu razinu geografske pismenosti. Druga razina smatra se osnovom koju bi svaki učenik trebao dostići prije završetka obvezatnoga obrazovanja.

U tablici 2. opisane su razine postignuća učenika na skali geografske pismenosti (napredna razina postignuća, srednja razina postignuća i osnovna razina postignuća). U koloni s lijeve strane iskazan je postotak učenika vaše škole koji se nalaze na svakoj razini postignuća s obzirom na postignute rezultate na nacionalnom ispitu. U stupcu s desne strane prikazani su prosječni rezultati geografske pismenosti i razina postignuća svih učenika koji su sudjelovali u ispitivanju.


Tablica 2. Rezultati učenika vaše škole na skali razina geografske pismenosti

 

Rezultati učenika Vaše škole u % Opis postignuća na skali razina geografske pismenosti Rezultati postignuća svih učenika RH u %
0

Napredna razina postignuća (85,7 % – 100 %)

Učenik na naprednoj razini geografskih znanja i vještina analizira i objašnjava prirodno i društveno-geografske pojave i procese i njihov utjecaj na oblikovanje identiteta i održivi razvoj na različitim prostornim razinama te primjenjuje sve postupke u obradi i interpretaciji prostornih podataka.

0.7
27.9

Srednja razina postignuća (52,9 % – 85,6 %)

Učenik na srednjoj razini postignuća razlikuje i uspoređuje prirodno i društveno-geografske pojave i procese i njihov utjecaj na oblikovanje identiteta i održivi razvoj na različitim prostornim razinama te točno primjenjuje neke statističke postupke u obradi prostornih podataka.

25.0
65.1

Osnovna razina postignuća (20,6 % – 52,9 %)

Učenik na osnovnoj razini postignuća prepoznaje prirodno i društveno-geografske pojave i procese i njihov utjecaj na oblikovanje identiteta i održivi razvoj na različitim prostornim razinama te prepoznaje osnovne statističke postupke i procedure u obradi prostornih podataka.

62.8
7

Ispod osnovne razine postignuća (manje od 20,6 %)

Učenici su ispod razine osnovnih geografskih znanja i vještina.
11.5

Rezultati učenika prema konceptima ispitivanja

U Geografiji se uče i poučavaju sljedeći koncepti: Prostorni identitet, Prostorne organizacije i procesi te Održivost. Četvrti je ključni koncept nastave Geografije Prostorni obuhvat koji ima integrativni karakter i sastavni je dio spomenutih triju koncepata. Koncepti su u ispitu zastupljeni proporcionalno sadržajima učenja i poučavanja Geografije tijekom osnovnoškolskoga obrazovanja.

Prostorni identitet temeljni je geografski koncept koji obuhvaća prostor (regiju, mjesto) koji karakteriziraju njegova geografska obilježja. Uključuje i stanovništvo, njegove strukture i kulturne fenomene te nacionalni identitet i svijest o važnosti izrastanja u odgovornoga i savjesnoga građanina.

Prostorne organizacije i procesi složen je koncept koji obuhvaća razumijevanje prostornih rasporeda (distribucija) različitih elemenata prirodne osnove i društvene nadgradnje, razumijevanje mogućih obrazaca u tim distribucijama te promjene tih distribucija, obrazaca i međuodnosa tijekom vremena.

Održivost podrazumijeva razvoj u skladu s ograničenim izvorima energije i sirovina te općenito s prirodom u kojoj je čovjek važan čimbenik različitih ekosustava. Koncept održivosti promatramo s triju aspekata: društvenoga, ekološkoga i ekonomskoga.

Na slici 3. prikazani su rezultati učenika vaše škole prema konceptima ispitivanja u odnosu na rezultate svih učenika koji su sudjelovali u ispitivanju.

Slika 3. Postotci riješenosti prema konceptima ispitivanja