utorak, 31. ožujka 2020.

Vode Amerike (radni listić) - 6.r
1.     Zašto rijeke slijeva Sjev. ledenog mora u Sjevernoj Americi nemaju veće gosp. značenje?
2.     Nabroji najveće rijeke u Sjevernoj Americi koje pripadaju:


a)    Slijevu Atlantskog oceana (4)*
b)    Slijevu Tihog oceana (2)*


3.     Zašto je rijeka Mississippi važna za Sjevernu Ameriku (SAD)?
4.     Što povezuje rijeka St.Lawrence*?
5.     Što je Grand Canyon? Opiši ga ukratko (1 rečenica!)
6.     Nabroji imena Velikih jezera.* Gdje se nalaze?
7.     Što se nalazi na rijeci Niagari?
8.     Nabroji najvažnije rijeke u Južnoj Americi.* (4)
9.     Po čemu je rijeka Amazona 1. u svijetu?
10. Gdje izvire Amazona, a gdje joj je ušće?
11. Po čemu je značajno jezero Titicaca* u Andama?
12. Koji je najveći vodopad na svijetu?
*spomenute rijeke i jezera Amerike pronađi u atlasu na karti Amerike

nedjelja, 29. ožujka 2020.

Naselja Gorske Hrvatske (radni listić) - 8.r·       gorska Hrvatska ima ____________________ naseljenost zbog ______________ obradivih površina, _______________ klime, dugog razdoblja u sastavu ______________   _____________ , ______________________  većih gradskih središta
·       danas je veći dio gorske Hrvatske zahvaćen _____________________ izumiranjem
·       na području gorske Hrvatske preklapaju se utjecaji ______ makroregija: ____________________ , _____________________  i _____________________
·       Gorski kotar uglavnom je orijentiran na ____________________ , sjeverni dio Like na _____________________ , a južni dio na ________________________
·       najveće naselje je _____________________ ( _________ st.) na rijeci _____________
·       današnje središte Ličko-senjske županije je ________________ ( _________ st.) u _______________ polju
·       usred plodnog _________________ polja razvio se ___________________ ( ________ st.)
·       važnija naselja Gorsko kotara vezana su uz _____________________ - ističu se _________________ ( _________ st.) i _______________________
·       brži razvoj ____________________ vezano je za izgradnju ____________________ ceste početkom ________ st.
·       Delnice su najviše ________________ središte u Hrvatskoj na _________ m  nadm. Visine
·       većina sela smještena je uz ____________________ i na rubnim dijelovima ___________  ___    _____________
·       u svim naseljima jak je proces __________________________ - uzrok je iseljavanju ________________ stanovnika pa danas u njima prevladava ___________   stanovništvo

Nizinska Hrvatska (slijepa karta, reljefna)


petak, 27. ožujka 2020.

Klima i vegetacija Amerike (plan ploče) - 6.r


zbog izduženosti Amerike “od pola do pola” pronalazimo gotovo sve tipove klima

tornado – vremenska nepogoda u Velikim središnjim ravnicama
tropski ciklon (u Americi hurricane) – vremenska nepogoda, nastaje nad toplim dijelom Atlantika, prodire prema Meksičkom zaljevu i Floridi
Dead line – na oko 100° zapadno od 0. meridijana, granica prostora s premalo i dovoljno padalina

prerija = stepe (niske trave) u Sj.Americi
pampe (pampasi) = stepe u J.Americi
selvasi = tropske kišne šume u J.Americi

llanosi i camposi = savane (visoke trave) u J.Americi

utorak, 24. ožujka 2020.

Gospodarstvo Gorske Hrvatske (radni listić) - 8.rGOSPODARSTVO GORSKE HRVATSKE – 8.r
1.     Što odlučujuće utječe na gospodarstvo gorske Hrvatske?
2.     Na kojoj se nadmorskoj visini nalaze najniži dijelovi gorske Hrvatske (polja u kršu)?
3.     Koje vrste drveća prevladavaju u gorskoj Hrvatskoj?
4.     Što je potaklo jači razvoj prometa i iskorištavanje šumskog bogatstva gorske Hrvatske?
5.     Zašto je gospodarski razvoj Like dugo zaostajao za Gorskim kotarom?
6.     Koje su djelatnosti od 19.st. nadalje zamijenile poljoprivredu u gorskoj Hrvatskoj?
7.     Koji tip industrije prevladava u gorskoj Hrvatskoj?
8.     U kojim se naseljima nalaze suvremeni pogoni drvne industrije? Pronađi ih na karti!
9.     Što se najviše proizvodi od drv(et)a?
10. Zašto je poljodjelstvo (ratarstvo) slabije razvijeno u gorskoj Hrvatskoj?
11. Zašto je tlo slabije plodnosti?
12. Uzgoj kojih kultura prevladava u gorskoj Hrvatskoj?
13. Zašto se u novije doba sve manje zemljišta ne obrađuje (tzv. socijalni ugar)?
14. Kakvi su potencijali za razvoj stočarstva gorske Hrvatske?
15. Što može biti temelj bržeg i jačeg razvoja turizma ovog dijela Hrvatske?

Italija - regionalna obilježja (plan ploče) - 7.r
Regije
1.     Sjeverna Italija – najvažniji, najrazvijeniji dio – Padska nizina (plodna – poljoprivreda; industrija – trokut MI-TO-GE), Alpe (hidroenergija, turizam, šume, stočarstvo) - Venezia
2.     Srednja Italija – poljoprivreda, turizam (Firenza, Rim – gl.grad)
3.     Južna Italija – najnerazvijeniji dio (Napulj) – vulkani, potresi

Unutar teritorija Italije:
A.    Vatikan – sjedište Katoličke crkve (dio grada Rima) – turizam
B.    San Marino – JZ od Riminija (uz Jadransko more) – turizam, izvoz vina

ponedjeljak, 23. ožujka 2020.

Reljef Amerike (radni listić) - 5.r


- vrlo razvedene obale S___________  Amerike, slabo razvedene obale J____________ Amerike
- poluotoci: ____________ , ____________ , ____________ , _____________ i ____________ *
- Americi pripada i n____________ otok na svijetu G________________ *
- najveći zaljevi: M___________ , K________________ , H_____________ , St. L____________ (Sj.Amerika), te M___________ i La P____________ (J.Amerika) *
- otočne skupine: B____________ otoci, V________ A_________ i M_______ A_________* (Sj.Amerika), G______________ , F____________ (M________) te otok O__________ z_______ (J.Amerika) *
- stari dijelovi reljefa: K____________  i B____________  štit / visočje (bogati rudama) te A____________ gorje (Appalachian) i G______________ gorje*
- Apalačko gorje – važna nalazišta u__________ i ž_________ rude
- mlade ulančane planine: S______________  K_____________  - više planinskih lanaca, visoravni, Dolina s________; v__________ , g____________*
- Sierra M____  O_________ i O___________ , M_________ visoravan, A__________ prevlaka*
- u J.Americi: A_____ , visoravan A___________ *
- nizine: Središnje ravnice u Sj.Americi, A____________ , P__________ (ili Pampa) , G_____ C_______ , ravnjak P__________ u J.Americi *
- najviši vrh Sj.Amerike je Mount M_ K__________ na A__________ ( _ _ _ _ m), a J.Amerike A________________ ( _ _ _ _ m)*

* sve spomenute reljefne pojmove pronađu i atlasu na karti Amerike

nedjelja, 22. ožujka 2020.

Reljef Nizinske Hrvatske (plan ploče) - 5.r-        rubni dio Panonske nizine: panonska i peripanonska
-        poloji: Crna Mlaka, Kopački rit, Lonjsko polje, Jelas polje, Crnac polje
-        lesne zaravni: Vukovarska, Erdutska, Đakovačka, Baranjska
-        pobrđa: Bilogora, Vukomeričke gorice, Moslavačka gora
-        prisojne (osunčane) strane - prigorja i osojne strane - podgorja
-        gore: Žumberačka gora, Ivanščica, Medvednica, Papuk, Psunj

Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske (plan ploče) - 8.r- rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a i park prirode: Velebit
- strogi rezervati: Hajdučki i Rožanski kukovi,  Bijele i Samarske stijene
- nacionalni parkovi:
 1. NP Plitvička jezera (pod zaštitom UNESCO-a)
2. NP Risnjak
3. NP Sjeverni Velebit

- krški fenomeni: Cerovačke špilje, špilja Lokvarka, špilja Vrelo, Đulin ponor, Lukina jama – Trojama
- kulturna baština: srednjovjekovne utvrde, zavičajni muzej Like, tradicijska nošnja (lička kapa), specifičan način gradnje (drvo, kosi krovovi)

Italija - geografska obilježja (plan ploče) - 7.r


·       poluotočna i otočna zemlja
·       Apeninski poluotok, Sicilija i Sardinija, Sredozemno more
·       reljef: Alpe, Apenini, Padska nizina, otoci
·       vulkani: Etna, Vezuv, Stromboli
·       klima: sredozemna, umjereno topla, snježno-šumska
·       60 milijuna stan. – nekad snažno iseljavanje (Amerika)
·       danas iseljavanje jug → sjever
·       visokorazvijena država – članica G8
·       najrazvijenija u Južnoj Europi (novčarstvo, trgovina, turizam, promet, industrija, poljoprivreda)

 • velike razlike : razvijeni sjever – nerazvijeni jug

Europsko Sredozemlje (plan ploče) - 7.r

- kolijevka europske kulture i civilizacije
- važan pomorski put do Velikih otkrića i nakon 1869. godine (Sueski kanal)

Prirodna obilježja
- reljef: mlade planine, malo nizina
- krški reljef; sredozemna klima; makija
- Sredozemno more: toplo; modre boje → biološki siromašno, turistički atraktivno

Stanovništvo
- gusto naseljene države, najviše u nizinama i na obali
- nekad iseljavanje u kolonije (Španjolci, Portugalci), u Novi svijet (Talijani, Grci); danas useljavanje (osim Albanije)

Gospodarstvo
- turizam, pomorstvo
- uvoz sirovina i nafte; litoralizacija (život na obalama)
- mediteranska poljoprivreda, ribarstvo; suhozid

četvrtak, 19. ožujka 2020.

Australija (plan ploče) - 6.r


Geografski položaj, smještaj i naseljavanje Australije

> Australija – površinom najmanji kontinent, dio Oceanije
> dijelom u tropskom, dijelom u južnom umjerenom pojasu
> endemi; daleki i teško dostupni kontinent; Aboridžini – potomci prvih doseljenika
> europsko otkriće: James Cook, 1770., kažnjenička kolonija od 1786. godine, od 1901. samostalna država; doseljavanje iz Europe i Azije

Prirodnogeografska obilježja, stanovništvo, gospodarstvo i gradovi Australije

- dio prastare Gondvane; stare stijene
- većinom ravnjaci i zavale
- 3 cjeline: 1. Australski štit, 2. Unutrašnje zavale, Veliko razvodno gorje
- najveći dio ima malo padalina (suhe klime – pustinje  stepe); sjever i SI (tropski pojas), JI i JI najpovoljniji (umjerene klime)
- nedostatak vode – najvažniji rijeka Murray i pritoka Darling – u unutrašnjosti slana jezera – veliko značenje ima arteška voda (bunari) – za ispašu ovaca

Stanovništvo, gospodarstvo i gradovi Australije

-        23,5 milijuna – rijetka naseljenost – većina stanovnika živi na JI i JZ
-        Potomci britanskih doseljenika – engleski jezik – Aboriđini (prastanovnici)
-        visokorazvijena država – industrija, usluge (turizam)
-        svj. proizvođač vune i mesa (ovčarstvo)
-        velika rudna bogatstva
-        gl.grad Canberra – ostali: Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth

srijeda, 18. ožujka 2020.

Prometni sustav i prometnogeografsko povezivanje Europe - 7.r (plan ploče)


Etape u razvoju:

a) do 19. stoljeća – ceste (makadam, kaldrma), riječna i jedrenjačka plovidba
                             - plovila se pokreću snagom vjetra ili ljudskih ruku
b) 19. stoljeće - razdoblje željeznice i parobroda
                        - primjena parnog stroja i ugljena
c) 20. stoljeće - razdoblje automobilskog, zračnog, telekomunikacijskog i cjevovodnog prometa
                        - primjena motora s unut. izgaranjem, nafte, aut. guma, optičkih kabela, cjevovoda
= promet je sve brži, sve većeg kapaciteta i sve jeftiniji
- paneuropski prometni koridori (E ceste)

Vrste prometa:

cestovni: automobilski, autobusni i kamionski
               + veza „od vrata do vrata“
               - onečišćenje, prometne gužve, promet u mirovanju
željeznički: gradski, međugradski promet
               + kapacitet, cijena prijevoza, manje onečišćenje
               - cijena gradnje željezničke pruge i kompozicije
zračni: prijevoz putnika na udaljenosti >700 km
          + brzina
          - buka, udaljenost luka od središta grada, putne formalnosti
pomorski: robni i putnički
                + kapacitet, cijena
                - onečišćenje
riječno-jezersko-kanalski: + cijena
                                             - ovisnost o prirodnim uvjetima, brzina
cjevovodni: prijenos nafte, plina
telekomunikacijski: najmlađi oblik („nevidljivi“) prometa - prijenos informacija

OBALOM I PODZEMLJEM DINARSKOG PROSTORA - 5.r (plan ploče)
OBALOM I PODZEMLJEM DINARSKOG PROSTORA-          fliš – sklop stijena koji sadrži vodu
-          prapor ili les – sastoji se od sitnih čestica pijeska i prašine
-          dalmatinski tip obale – razvedeni tip obale u kojem se otoci pružaju usporedno s obalom

-          najdublji jamski sustav: Lukina jama-Trojama

-          najduži špiljski sustav – Kita Gaćešina- Draženova puhaljka

utorak, 10. ožujka 2020.

Naselja Primorske Hrvatske - 8.r

U slijedećim rečenicama pronađi netočne pojmove i ispravi ih:


NASELJA PRIMORSKE HRVATSKE

 • -         ruralizacija – proces rasta i razvoja gradova, smanjenje broja gradskog stan.
 • -         u Hrvatskoj ukp. 7656 naselja – od toga 187 gradova, 90 % stan.
 • -         kratka urbana tradicija (iz grčkog i turskog razdoblja)
 • -         jači razvoj gradova – jačanjem poljoprivrede → napuštanje sela
 • -         2 makroregije - splitska i osječka
 • -         Split – 3. grad  u Hrvatskoj (187 000 stan.) – Solin i Kaštela u blizini
 • -         21.st. – nekontrolirana izgradnja Splita, onečišćenje mora
 • -         Zadar – glavni grad Slavonije tijekom srednjeg vijeka – Biograd, Benkovac, Grobnik (subregionalna središta)
 • -         Šibenik – „Krešimirov grad“ – Knin, Drivenik (subregionalna središta)
 • -         Dubrovnik – samostalnost kroz stoljeća (Mletačka republika) - Metković, Ploče (subregionalna središta) te Mala Luka i Korčula (na obali)
 • -         Rijeka – 2. grad u Hrvatskoj (188 000) – na temeljima rimske Tarsatice i liburnske Tarsate – bogatstvo nafte – do 19.st. veliki grad – izgradnja autoceste potiče jači razvoj – 20.st. podijeljeni grad (Fiume i Susak) – glavna hrvatska luka od kraja 3.svj.rata
 • -         Pula – regionalno središte Dalmacije - gl.luka Britanske monarhije
 • seoska naselja – na obali i otocima nekad mesarska naselja pretvorena u turistička naselja – u zaleđu Dalmacije sela se zapuštaju, ali u najstarije doba se razvijaju zbog agroturizma

Netočno 29 riječi / pojmova:


Ispravno:
Turizam Primorske Hrvatske (plan ploče) - 8.r


      najvažnija gosp.grana  Prim. Hrvatske
      1884.g. – 1. hotel Kvarner u Opatiji

Prirodne pretpostavke razvoja turizma

 1. dobar geo.-prom. položaj
 2. Jadr. more (toplo, čisto, bistro)
 3. sred. klima
 4. razv. obala
 5. bogata prir. baština (5 NP;  5PP; i dr.)

Društvene pretpostavke razvoja turizma

 1. Kult. – zab. manifestacije
 2. Kult. ustanove
 3. Vjer. objekti
 4. Prom. Infrastruktura
 5. Smještajna infrastruktura
Turizam je donio znatne promjene:

      pozitivne: zarada, zapošljavanje, oživljavanje otoka, …
      negativne: neplanska gradnja, ekološki problemi
      potiče razvoj ostalih gosp. grana (komplementarnost)

Jadranska turistička regija:

      Istarska
      Kvarnerska
      Sjevernodalmatinska
      Srednjodalmatinska
      Južnodalmatinska